VIPINÄ 2/2019

Postin lakosta johtuen kaikille jäsenille ei ole Vipinä saapunut, joten sitä pääsee lukemaan nyt myös netissä https://issuu.com/mansetoy/docs/vipina2_2019.

Lukemisen iloa kaikille!

SYYSKOKOUS

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

Paikka: Janutex Oy kokoustila, Possijärvenkatu 1,33400 Tampere

Aika: 01.12.2019, kello 14.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus

7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvioesitys

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi

10. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ( kolme henkilöä ), kaudelle 2020-2021. Erovuorossa: Paula Virta, Johanna Kuoso

11. Valitaan hallituksen varajäsenet, ( kolme henkilöä ) vuodelle 2020

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan kauden tilejä

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.1. Sääntömuutos esitys

13.2. Hallituksen esitys kunniajäseniksi

14. Kokouksen päättäminen


13.1. Sääntömuutosesitys / sääntöjen muutettavat osat

7§: Nykyisten sääntöjen mukainen teksti

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko lähettämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikkakunnan päälehdessä.

Muutetaan seuraavaksi:

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiin ja ilmoittamalla kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Perustellusta syystä hallitus voi toimittaa kokouskutsun
kirjallisena jäsenelle.

Peruste:

Kutsujen lähettäminen postissa paperisena on kallistunut merkittävästi ja postikulku on hidastunut. Lähes jokaisella kansalaisella on käytössään sähköposti ja päästy internet-verkkoon. Sääntömuutoksella on pyrkimys säästää yhdistyksen varoja ja siirtää tiedottamista sähköiseksi.

8§: Nykyisten sääntöjen mukainen teksti

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) tai 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella henkilö jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on
oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään kaksi (2) ääntä. Päätettäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei
valtakirjoilla saa äänestää.

Muutetaan seuraavaksi:

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmekymmentä (30)² tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella henkilö jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on
oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään kaksi (2) ääntä.³ Päätettäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei valtakirjoilla saa äänestää.

Perustelu:

2 muutetaan tekstiä niin lukumäärä nostetaan viidestä jäsenestä kolmeenkymmeneen. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumiselle pitää olla perustellut
ja hyvät syyt. Siksi vaatimukselle ylimääräisen kokouksen koollekutsumiselle pitää olla laaja jäsenistön tuki.

3 poistetaan yhdistyksen kokouksista valtakirjojen käyttömahdollisuus äänestystilanteissa. Yhdistyksen kokous on yhdistyksen tärkein päättävä elin.
Kokouksessa jäsenistö käyttää puhevaltaa, jonka perusteella muodostuu kokouksen päätös. Siksi läsnäolomahdollisuus kokouksessa on olennainen
osa sitä valtaa joka yhdistyksen jäsenellä on. Lisäksi yhdistyksen tavoitteissa lukee: ”Yhdistyksen tarkoituksena on vinttikoiraharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan.” Tämän toteutumiseksi yhdistyksen toimintaa tulee ohjata aktiivisten jäsenten tahdon
mukaan.

9§: Nykyisten sääntöjen mukainen teksti:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus;
7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. kokouksen päättäminen.
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. vahvistetaan vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus;
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuodeksi;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
10. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle;
11. valitaan hallituksen varajäsenet;
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan kauden tilejä;
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. kokouksen päättäminen.

Muutetaan seuraavasti:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;³
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus;
7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. kokouksen päättäminen.
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa;
3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;³
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. vahvistetaan vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus;
7. vahvistetaan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien4 palkkiot seuraavaksi vuodeksi;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
10. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle;
11. valitaan hallituksen varajäsenet;
12. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
14. kokouksen päättäminen.

Perustelu:

3 poistetaan yhdistyksen kokouksista valtakirjojen käyttömahdollisuus äänestystilanteissa. Yhdistyksen kokous on yhdistyksen tärkein päättävä elin.
Kokouksessa jäsenistö käyttää puhevaltaa, jonka perusteella muodostuu kokouksen päätös. Siksi läsnäolomahdollisuus kokouksessa on olennainen osa
sitä valtaa joka jäsenellä yhdistyksen toimintaan on. Lisäksi yhdistyksen tavoitteissa lukee: ”Yhdistyksen tarkoituksena on vinttikoiraharrastuksen ja
-kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan.” Tämän toteutumiseksi yhdistyksen toimintaa tulee ohjata aktiivisten jäsenten
tahdon mukaan.

4 Muutetaan tilintarkastaja vastaamaan nykylainsääntöä toiminnantarkastajaksi.