Pirkanmaan vinttikoirakerhon säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Vinttikoirakerho ry ja kotipaikka Tampereen kaupunki. Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliitto ry:n jäsen.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on vinttikoiraharrastuksen ja -kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä vinttikoira-aiheisia julkaisuja ja järjestämällä vinttikoirien juoksuharjoituksia ja -kilpailuja, koiranäyttelyitä, juhlia sekä valistus-, kurssi- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja muodostaa rahastoja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksella on oikeus erottaa sellainen jäsen, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamana 30 päivän kuluessa,. päätöksestä tiedon saatuaan, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän, tiedoksisaanti päivää lukuun ottamatta. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta takaisin.

Yhdistyksen kokous voi kutsua jonkun henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Yksi kunniajäsenistä voidaan kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta huhtikuun loppuun mennessa. Ainaisjäsen suorittaa syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun jäseneksi liittyessä.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Varsinaisista jäsenistä eroaa kolme (3) jäsentä vuoron mukaan. Varajäsenet syyskokous valitsee vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikkakunnan päälehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuun aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi (5) tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella henkilö jäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään kaksi (2) ääntä. Päätettäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei valtakirjoilla saa äänestää.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. Vuosikokous ja syyskokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 6. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus;
 7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 10. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 6. vahvistetaan vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus;
 7. vahvistetaan hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuodeksi;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
 10. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle;
 11. valitaan hallituksen varajäsenet;
 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan kauden tilejä;
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 14. kokouksen päättäminen.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätöksen hyväksyy.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

28.3.2000